30 Styczeń 2014

Ustalanie obowiązku podatkowego


2014 to rok zmian. Jeśli chodzi o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy przy naliczaniu VAT. Mianowicie za termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się dostawę towarów lub wykonanie usługi (również usługi częściowej, dla której określono zapłatę). Oznacza to, że właściwym momentem staje się zakończenie świadczenia usługi.


Co w sytuacji, gdy usługa ma charakter ciągły i dłuższy niż rok? W takim przypadku terminy płatności lub rozliczeń w związku ze świadczeniem usługi naturalnie nie upływają w danym roku (a jeśli usługa trwa dłużej niż rok, np. 5 lat, można powiedzieć, że praktycznie termin płatności został pominięty). Wobec tego usługę za wykonaną uznaje się z końcem każdego roku podatkowego aż do zakończenia świadczenia usługi.


A oto sytuacje, w których rodzi się obowiązek podatkowy:


1. Otrzymanie zapłaty w całości lub w części z tytułu:

- świadczenia z tytułu zlecenia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego lub prokuratury usług związanych z postępowaniami sądowymi lub przygotowawczymi z wyjątkiem usług typu B2B stanowiących import usług – obowiązek powstaje w zakresie otrzymanej kwoty;

- świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania, do których zaliczają się wyłącznie:


- usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

- usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

- usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

- usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

- usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.


2. Wystawienie faktury z tytułu:


- usług budowlanych lub budowlano – montażowych;

- czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług B2B stanowiących import usług.


Co do zasady jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury.


Jeśli chodzi o zaliczkę, zadatek, ratę, przedpłatę to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot.